Lid worden?

De Coöperatie PO staat nadrukkelijk open voor alle bevoegde gezagen van compacte schoolbesturen in het primair onderwijs, die de ambitie hebben om scholen zo zelfstandig mogelijk te laten voortbestaan.
Ieder lid, ongeacht de omvang van het schoolbestuur, heeft één stem op de ledenvergadering van de coöperatie. Het bestuur beslist over toelating van een lid. Een coöperatielid moet bereid zijn om een permanente volmacht voor vertegenwoordiging in de organen van de PO-Raad af te geven. Ieder lid heeft het recht om die volmacht op enig moment in te trekken. Uiteraard dienen coöperatieleden ook lid te zijn (of te worden) van de PO-Raad; collectief lidmaatschap van de PO- Raad is niet mogelijk.

 

Lage contributie
Door onze krachtenbundeling, de efficiënte inzet van een ambtelijk secretaris en de digitale communicatie werkt de Coöperatie PO met ene kleine begroting en kunnen we volstaan met een lage contributie. Deze bedraagt in 2019 €90 per bestuur en € 0,25 per leerling. Bij voldoende groei blijft deze lage contributie ook na 2019 gehandhaafd.

 

Wat levert uw lidmaatschap op?

  • Vertegenwoordiging van uw compacte schoolbestuur bij besluitvorming in de PO-Raad via gebundelde permanente volmacht
  • Aanwezigheid en deskundige inbreng vanuit het perspectief van compacte schoolbesturen op kennisbijeenkomsten over arbeidsvoorwaarden, bekostiging en huisvesting
  • Digitale informatie en uitwisseling van ideeën en belangen die de continuïteit van compacte schoolbesturen raken
  • Twee gecombineerde ledenvergaderingen en inhoudelijke bijeenkomsten over actuele thema’s in de sector PO

Meer informatie en lid worden?
Als u vragen heeft over doel en werkwijze kunt u één van de bestuursleden benaderen. Voor overige vragen of het toesturen van een aanmeldingsformulier kunt terecht bij de ambtelijk secretares, de heer P. Warnders. pwarnders@vbs.nl

 

2016_aanmelding_lidmaatschap_coperatie_po_formulier.doc